06 March 2010

貓貓...你好嗎?!

貓貓, 你好嗎?! 2010 年 3 月 4 日...我地做0左一個好唔想做0既決定... 我地要你去彩虹橋繼續你0既生活... 唔係因為我地唔再愛你,唔再錫你... 係因為我地太愛你...唔想你再受苦!~ 你知嘛? 每日番到屋企見到你嘔四五"篤"0野... 個心有幾難受? 帶你去睇醫生0個日... 我完全冇諗過原來你已經係咁嚴重... 醫生話你其實已經好危險...隨時都會走... 但係從來都唔會0係你面上見到一點兒異樣... 你只係比平時訓多0左...講少0左0野... 我地番到屋企你仍然會0黎迎接我地... 你已經連續嘔0左六日喇... 你知嘛? 我個心其實真係好痛... 見到你咁辛苦...但係又一 D 0野都做唔到... 0個種感覺真係難受爆! 你當我地自私...我真係唔想再見到你咁樣!!! 每次見到你嘔我就喊... 人都就快崩潰...!~ 我地陪住你走最後0既一段路...直至你訓著覺... 你知嘛? 我其實真係好唔捨得你... 我真係好唔捨得你... 你唔好嬲我...我真係唔想見到你一日嘔幾次... 0野又食唔到水又飲唔到... 我真係唔想再見到你咁辛苦... 好多謝你呢咁多年比0左咁多回憶比我... 對唔住...呢一兩年0黎我對你比以前差... 甚至想將你送比人... 對唔住呀!!!~ 你放心啦...我唔會唔記得你...我一定唔會忘記你... 相反你會永遠都0係我心入面... 我會永遠都咁愛你,永遠都咁掛住你!!!~ 希望你0係彩虹橋生活得快樂! Miss you & Love you always...and forever!!! 愛你的祖兒上.

No comments: